0

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening


Artikel 1: Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

·             Triview Technical Communication B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

·             Opdrachtgever: de wederpartij van Triview Technical Communication B.V.

·             Overeenkomst: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Triview Technical Communication B.V. te bepalen werkzaamheden die door de Triview Technical Communication B.V. verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

 

Artikel 2: Algemeen

 

2.1         Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Triview Technical Communication B.V. en een opdrachtgever waarop Triview Technical Communication B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Triview Technical Communication B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3         Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4         De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5         Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Triview Technical Communication B.V. en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de vervallen bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.6         Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7         Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8         Indien Triview Technical Communication B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Triview Technical Communication B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 

3.1         Alle offertes en aanbiedingen van Triview Technical Communication B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaard is gesteld.

3.2         Offertes van Triview Technical Communication B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de overeenkomst essentiële informatie heeft gegeven.

3.3         De door Triview Technical Communication B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Triview Technical Communication B.V. is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.4         Triview Technical Communication B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5         De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6         Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Triview Technical Communication B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Triview Technical Communication B.V. anders aangeeft.

3.7         Een samengestelde prijsopgave verplicht Triview Technical Communication B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8         Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.9         Bij orders met een totaalbedrag (offertebedrag) van onder de 10.000 euro exclusief BTW wordt normaliter geen aanbetaling van opdrachtgever verlangd. Bij orders met een totaalbedrag (offertebedrag) van boven de 10.000 euro exclusief BTW kan mogelijk een aanbetaling van 10 tot 25% gelden. Werkzaamheden starten pas na ontvangst van de aanbetaling indien van toepassing, tenzij Triview Technical Communication B.V. anders aangeeft.

 

Artikel 4: Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 

4.1         Opdrachtgever verstrekt Triview Technical Communication B.V. tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Triview Technical Communication B.V. zijn verstrekt, heeft Triview Technical Communication B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 

5.1         Triview Technical Communication B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2         Triview Technical Communication B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3         Triview Technical Communication B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

5.4         De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Triview Technical Communication B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Triview Technical Communication B.V. worden verstrekt. Wanneer de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Triview Technical Communication B.V. zijn verstrekt, heeft Triview Technical Communication B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5         Triview Technical Communication B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

5.6         Triview Technical Communication B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.7         Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Triview Technical Communication B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.8         Als door Triview Technical Communication B.V. of door Triview Technical Communication B.V. ingeschakelde derden, voor de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.9         De door Triview Technical Communication B.V. in het kader van de overeenkomst uitgebrachte aanbevelingen aan opdrachtgever gelden als advies. Voor beslissingen die opdrachtgever (mede) neemt op basis van dit advies, draagt opdrachtgever te allen tijde volledig de verantwoordelijkheid.

5.10       Opdrachtgever vrijwaart Triview Technical Communication B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 

6.1         Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2         Wanneer de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Triview Technical Communication B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen opdrachtgever bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Triview Technical Communication B.V. op en is voor de opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Triview Technical Communication B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, wanneer dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.3         Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Triview Technical Communication B.V. zal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4         Wanneer de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Triview Technical Communication B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.5         Leidt een wijziging van of aanvulling op de overeenkomst tot meerwerk, dan brengt Triview Technical Communication B.V. dit als een aanvullende overeenkomst aan opdrachtgever in rekening. Triview Technical Communication B.V. mag de extra kosten voor wijziging van de overeenkomst bij opdrachtgever in rekening brengen.

6.6         Wanneer een vast honorarium is overeengekomen zal Triview Technical Communication B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.7         In afwijking van lid 3 zal Triview Technical Communication B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Triview Technical Communication B.V. kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7: Contractduur, uitvoeringstermijn en leveringstermijnen

 

7.1         Partijen gaan de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2         Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever Triview Technical Communication B.V. dus schriftelijk in gebreke stellen. Triview Technical Communication B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7.3         Levering geschiedt af bedrijf van Triview Technical Communication B.V. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Triview Technical Communication B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 8: Honorarium

 

8.1         Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Triview Technical Communication B.V. zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.

8.2         Wanneer een honorarium is afgesproken op grond van werkelijk bestede uren, dan geldt een verhoging van het uurtarief bij werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever op zaterdagen, zondagen en feestdagen worden uitgevoerd en wel als volgt:

·    zaterdagen: 150% van het afgesproken uurtarief;

·    zon- en feestdagen: 200% van het afgesproken uurtarief.

8.3         In het tarief van Triview Technical Communication B.V. zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten declareert Triview Technical Communication B.V. volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert Triview Technical Communication B.V. na overleg met opdrachtgever.

8.4         Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8.5         Triview Technical Communication B.V. is verantwoordelijk voor de wettelijk af te dragen loon- en inkomstenbelasting en sociale lasten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins is overeengekomen.

8.6         Als Triview Technical Communication B.V. met opdrachtgever een vast honorarium (fixed price) of een uurtarief (time and materials) afspreekt, is Triview Technical Communication B.V. niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

8.7         Bovendien mag Triview Technical Communication B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Triview Technical Communication B.V., dat in redelijkheid niet van Triview Technical Communication B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.8         Triview Technical Communication B.V. mag - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Triview Technical Communication B.V. de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

8.9         Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de prijsverhoging zoals vermeld in artikel 8.6, 8.7 en 8.8 plaats vindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring ongeacht de hoogte van het percentage van de prijsverhoging.

8.10       Triview Technical Communication B.V. zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

8.11       Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door Triview Technical Communication B.V. geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Triview Technical Communication B.V. genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 

Artikel 9: Betaling

 

9.1         Betaling moet binnen 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, op een door Triview Technical Communication B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Triview Technical Communication B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.

9.2         Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3         Triview Technical Communication B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Triview Technical Communication B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Triview Technical Communication B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.4         In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Triview Technical Communication B.V. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.5         Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

9.6         Wanneer betaling na een betalingstermijn geschiedt, is door opdrachtgever telkens een toeslag verschuldigd van € 25,00 ex. btw.

9.7         Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

9.8         Triview Technical Communication B.V. is te allen tijde gerechtigd van de cliënte de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvang voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of met tussentijdse declaraties.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 

10.1       Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Triview Technical Communication B.V. totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

10.2       Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

10.3       Door Triview Technical Communication B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10.4       De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

10.5       Wanneer derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Triview Technical Communication B.V. daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

10.6       De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Triview Technical Communication B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Triview Technical Communication B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Triview Technical Communication B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

10.7       Voor het geval Triview Technical Communication B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Triview Technical Communication B.V. en door opdrachtgever aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Triview Technical Communication B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 11: Incassokosten

 

11.1       Wanneer de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

11.2       Wanneer Triview Technical Communication B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

11.3       De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 12: Onderzoek, reclames en klachten

 

12.1       Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Triview Technical Communication B.V. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Triview Technical Communication B.V. er adequaat op kan reageren.

12.2       Als een klacht terecht is, verricht Triview Technical Communication B.V. de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

12.3       Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Triview Technical Communication B.V. aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 16.

 

Artikel 13: Opzegging

 

13.1       Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2       Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Triview Technical Communication B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Triview Technical Communication B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte aantoonbare werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

13.3       Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Triview Technical Communication B.V., zal Triview Technical Communication B.V. in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4       Wanneer de overdracht van de werkzaamheden voor Triview Technical Communication B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Triview Technical Communication B.V. anders aangeeft.

 

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

 

14.1       Triview Technical Communication B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

·    opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

·    na het sluiten van de overeenkomst Triview Technical Communication B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

·    opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

·    door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Triview Technical Communication B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

14.2       Voorts is Triview Technical Communication B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Triview Technical Communication B.V. kan worden gevergd.

14.3       Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Triview Technical Communication B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Triview Technical Communication B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4       Indien Triview Technical Communication B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

14.5       Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Triview Technical Communication B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

14.6       Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Triview Technical Communication B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

14.7       In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Triview Technical Communication B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Triview Technical Communication B.V. op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

15.1       Wanneer Triview Technical Communication B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 kalenderdagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2       Wanneer opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichtingen, heeft Triview Technical Communication B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 

16.1       Voor aanvaarde opdrachten heeft Triview Technical Communication B.V. een inspanningsverplichting.

16.2       Triview Technical Communication B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Triview Technical Communication B.V. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

16.3       Indien Triview Technical Communication B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.4       Triview Technical Communication B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

16.5       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

·    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

·    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Triview Technical Communication B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Triview Technical Communication B.V. toegerekend kunnen worden;

·    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.6       Indien Triview Technical Communication B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 15.000 (zegge: vijftienduizend euro).

16.7       De aansprakelijkheid van Triview Technical Communication B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

16.8       In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

16.9       Triview Technical Communication B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.10     Opdrachtgever vrijwaart Triview Technical Communication B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

16.11     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Triview Technical Communication B.V. of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 17: Vrijwaringen

 

17.1       De opdrachtgever vrijwaart Triview Technical Communication B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Triview Technical Communication B.V. toerekenbaar is.

17.2       Indien Triview Technical Communication B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Triview Technical Communication B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Triview Technical Communication B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Triview Technical Communication B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

17.3       De opdrachtgever vrijwaart Triview Technical Communication B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.4       Indien opdrachtgever aan Triview Technical Communication B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 18: Risico-overgang

 

18.1       Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 19: Overmacht

 

19.1       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en - volgens de wet - ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2       Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Triview Technical Communication B.V. geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Triview Technical Communication B.V., ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

19.3       Triview Technical Communication B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4       Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5       Is Triview Technical Communication B.V. op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

 

Artikel 20: Geheimhouding

 

20.1       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2       Wanneer, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Triview Technical Communication B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Triview Technical Communication B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Triview Technical Communication B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21: Intellectuele eigendommen en auteursrechten

 

21.1       Alle modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst zijn en blijven het eigendom van Triview Technical Communication B.V. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Triview Technical Communication B.V. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

21.2       Alle door Triview Technical Communication B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van Triview Technical Communication B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3       Triview Technical Communication B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor anderen doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 22: Overige bepalingen

 

22.1       Is aan de opdrachtgever een voorbeeld of model, bijvoorbeeld middels een informatiedrager, getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

22.2       De opdrachtgever zal gedurende looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Triview Technical Communication B.V., medewerkers van Triview Technical Communication B.V. of van ondernemingen waarop Triview Technical Communication B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 23: Geschillen en toepasselijk recht

 

23.1       Op elke overeenkomst tussen Triview Technical Communication B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

23.2       In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.

23.3       Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Triview Technical Communication B.V. of, zulks ter keuze van Triview Technical Communication B.V., aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever, tenzij krachtens dwingend Nederlands recht een andere rechter bevoegd is.

 

Artikel 24: Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

 

24.1       Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht personeel van de wederpartij direct of indirect in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij.

 

Artikel 25: Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

 

25.1       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

25.2       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

25.3       De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.